Statut Fundacji Magis

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.FUNDACJA MAGIS – zwana dalej Fundacją została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 16.03.2005 r. (szesnasty marca dwa tysiące piątego roku) sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusza Lidii Derengowskiej-Winieckiej przez Fundatora Założyciela, wymienionego w akcie notarialnym.

2.Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991, nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

3.Jako organizacja pożytku publicznego Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873).

4.Nazwa angielska Fundacji brzmi: MAGIS FOUNDATION.

§ 2.

1.Fundacja jest osobą prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.

2.Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

§ 3.

1.Terenem działania fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Dla właściwej realizacji swoich celów Fundacja może: a)prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, b)być członkiem organizacji, działających na zasadzie platform współpracy.

§ 4.

1.Fundacja posiada własne logo i używa pieczęci owalnej z napisem w otoku wskazującym na jej nazwę, siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2.Fundacja prowadzi rejestr darczyńców, do którego wpisuje się osoby, instytucje i organizacje, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozkwitu działalności Fundacji.

3.Fundacja może ustanawiać odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II

Cele i formy działania Fundacji

§. 5.

Fundacja została powołana, aby prowadzić i wspierać działalność edukacyjną oraz społeczną, a w szczególności wspierać działania oświatowe, społeczne i charytatywne prowadzone przez Towarzystwo Jezusowe lub przez nie inspirowane. Jej celami są:

a) promowanie działalności edukacyjnej, społecznej, prozdrowotnej i formacyjnej sektora pozarządowego;

b) podejmowanie działań służących polepszeniu warunków edukacji dzieci i młodzieży oraz wyrównywaniu szans w ich dostępie do edukacji;

c) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w innych krajach;

d) niesienie pomocy osobom represjonowanym, ofiarom przemocy, kataklizmów i wojen;

e) wspieranie rozwoju duchowego i kulturalnego młodzieży oraz osób dorosłych;

f) promocja kultury fizycznej i sportu, a także rekreacji i zdrowego stylu życia, w szczególności osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku;

g) rozwój społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem troski o rodzinę, osoby zagrożone marginalizacją społeczną, uzależnione, przeżywające życiowe kryzysy, niepełnosprawnych, bezrobotnych i samotne matki;

h) wymiana międzykulturowa i dialog między religiami;

i) podejmowanie działań w ramach edukacji regionalnej i rozwojowej oraz ochrony środowiska naturalnego;

j) promocja i organizacja wolontariatu.

§ 6.

1.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) udzielanie grantów organizacjom oraz instytucjom niedziałającym dla zysku, w szczególności prowadzonym przez Towarzystwo Jezusowe, na cele zgodne z celami Fundacji według ustalonych przez Zarząd regulaminów (PKD 94.99.Z);

b) prowadzenie i finansowanie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, w tym obozów i półkolonii dla dzieci i młodzieży (PKD 85.51.Z);

c) prowadzenie i finansowanie pozaszkolnych form edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);

d) prowadzenie i finansowanie kursów o tematyce religijnej, szkoleń, konferencji, konkursów, sympozjów, kongresów, dyskusji panelowych kształtujących praktyczne umiejętności i rozwijających zainteresowania dla różnych grup wiekowych (PKD 85.59.B);

e) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom przeżywającym życiowe kryzysy, samotnym matkom, osobom bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dotkniętym problemem uzależnień i ich rodzinom (PKD 85.60.Z);

f) poradnictwo dla dzieci i młodzieży, poradnictwo rodzinne, działalność prewencyjną przeciwko przemocy, działalność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego a także działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, osobom represjonowanym, imigrantom oraz innym osobom potrzebujących pomocy w kraju i zagranicą; w tym działalność charytatywną pole-gającą na gromadzeniu funduszy i wspieraniu finansowym działalności charytatywnej innych organizacji oraz prowadzenie socjalnych programów stypendialnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów według zasad określonych w odrębnych regulaminach ustalonych przez Zarząd Fundacji (PKD 88.99.Z);

g) opiekę dzienną nad dziećmi, w tym dziećmi niepełnosprawnymi (PKD 88.91.Z);

h) działalność rozrywkową i rekreacyjną, organizację imprez plenerowych i festynów oraz ich finansowanie (PKD 93.21.Z);

i) organizowanie oraz finansowanie koncertów, przedstawień teatralnych i innych (PKD 90.01.Z);

j) organizowanie pomocy osobom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym (PKD 88.10.Z);

k) organizowanie i wspieranie merytoryczne oraz finansowe działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą, w szczególności dotyczącej promocji Rzeczpospolitej Polskiej oraz upowszechniania dobrych praktyk dotyczących praw człowieka i rozwoju demokracji a także pomoc dla charytatywnej i edukacyjnej działalności misjonarzy pracujących poza granicami kraju (PKD 84.21.Z);

l) rozwijanie kontaktów i integrację z innymi organizacjami w kraju i za granicą oraz organizowanie i promowanie działalności wolontariuszy (PKD 94.99.Z).

2.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

3.Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej a działalność nieodpłatną pożytku publicznego prowadzi w zakresie wymienionym w pkt. 1.

§ 7.

Fundacja jest apolityczna i jej działalność nie preferuje żadnej religii czy wyznania.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 8.

1.Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w kwocie 3.000 zł, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, oraz inne dochody i mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2.Na działalność gospodarczą Fundacji przeznaczona jest z funduszu założycielskiego kwota 1.000 zł.

3.Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.

§ 9.

1.Dochody Fundacji zwiększające jej majątek, pochodzą z: a) darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz organizacji krajowych i zagranicznych; b) ze środków pozyskanych ze zleceń od instytucji państwowych; c) dotacji i subwencji osób prawnych; d) zapisów i spadków; e) zbiórek i imprez publicznych, organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami; f) dochodów z majątku Fundacji; g) dochodów z działalności gospodarczej, o której jest mowa w rozdziale V niniejszego statutu; h) dochodów z odsetek bankowych.

2.Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów, mogą być użyte jedynie na realizację celów statutowych Fundacji i tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub darczyńców.

§ 10.

1.Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone jedynie na realizację jej celów statutowych oraz na koszty działalności samej Fundacji.

2.Zabrania się; a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; b) przekazania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 11.

1.W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

2.W razie powołania Fundacji do dziedziczenia przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 12.

Organami Fundacji są: – Rada Fundacji; – Zarząd Fundacji.

§ 13.

1.Rada Fundacji jest organem nadzorczym Fundacji i składa się z trzech do pięciu członków.

2.Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

3.Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4.Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

5.Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 14.

1.Rada Fundacji wykonuje swą funkcję na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą większością obecnych członków Rady. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

2.Prawo zwoływania posiedzenia Rady Fundacji przysługuje Przewodniczącemu Rady oraz Zarządowi.

3.Nieobecność członka Rady Fundacji, który został prawidłowo powiadomiony o posiedzeniu, nie wstrzymuje posiedzenia Rady, ani nie wpływa na ważność podjętych uchwał.

4.Rada Fundacji może podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady głosują na piśmie za podjęciem uchwały.

§ 15.

1.Do kompetencji Rady należą: a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji; b) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji; c) kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Fundacji, rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego, udzielanie Zarządowi pokwitowania za wykonane przez niego obowiązki; coroczne przedstawianie zatwierdzonych sprawozdań Fundatorowi; d) inspirowanie najbardziej pożądanych kierunków działania Fundacji; e) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w statucie; f) uchwalenie regulaminów pracy Rady; g) ustalanie limitu finansowego zobowiązań, których podjęcie przez Zarząd wymaga zgody Rady; h) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację odrębnych zakładów; i) wyrażanie zgody na tworzenie, likwidację i udział w spółkach prawa handlowego; j) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach, a także ich wynajem lub dzierżawę.

2.Rada może zlecić biegłemu rewidentowi wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym Fundacji chociażby jej działalność nie stwarzała obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

§ 16.

1.Zarząd Fundacji składa się z Prezesa oraz jednego do trzech członków Zarządu i jest powoływany na okres 5 lat.

2.Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17.

1.Do kompetencji Zarządu należy: a) reprezentacja Fundacji na zewnątrz; b) zarządzanie majątkiem Fundacji; c) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; d) przygotowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji; e) przygotowania sprawozdań z działalności Fundacji; f) realizacja uchwały Rady; g) przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów; h) podejmowanie uchwał i uchwalanie regulaminów przewidzianych w niniejszym statucie; i) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji; j) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie oraz połączenia lub likwidacji Fun-dacji.

2.Do składania oświadczeń woli za Fundację wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.

3.W sprawach ze stosunku pracy funkcję kierownika zakładu pracy pełni Prezes Zarządu lub w przypadku zakładu wydzielonego – osoba powołana przez Zarząd aktem mianowania.

§ 18.

1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż co 3 miesiące.

2.Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 19.

1.Z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie.

2.Członek Zarządu Fundacji może być zatrudniony w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

3.Wynagrodzenie Członka Zarządu określa Rada Fundacji w drodze uchwały.

4.W przypadku zatrudnienia Prezesa Zarządu na podstawie umowy o pracę, funkcję kierownika zakładu pracy wobec Prezesa Zarządu pełni przewodniczący Rady Fundacji.

5.Rada może przyznawać członkom Zarządu okresowe nagrody.

Rozdział V

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 20.

1.Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) może być:   a) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18); b) działalność wydawnicza (PKD 58) c) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi  (PKD 47); d) pozostałe zakwaterowanie  (PKD 55.90.Z); e) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z); f) pozostała usługowa działalność gastronomiczna  (PKD 56.29.Z); g) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.1); h) sprzątanie obiektów (PKD 81.2) i) działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 79.1); j) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z) k) działalność związana ze sportem (PKD 93.1); l) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z) m) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2); n) reklama (PKD 73.1); o) pozaszkolne formy edukacji  (PKD 85.5); p) działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z); q) działalność klubów sportowych (93.12.Z) r) działalność obiektów służących  poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z); s) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  (PKD 93.29.Z).

3. Jeżeli działalność w danej dziedzinie wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, jej podjęcie nastąpi po uzyskaniu odpowiednich dokumentów.

§ 21. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 22.

Decyzję w sprawie zmian w Statucie podejmuje Fundator.

§ 23.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku, a także gdy Fundator uzna istnienie Fundacji za niecelowe.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji. Fundatorowi przysługuje prawo wyznaczenia likwidatora.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazywany jest Fundatorowi.

§ 24.

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejestrowy.

Podziel się… podatkiem

Zbliża sie czas rocznych rozliczeń podatkowych. Prosimy Państwa o wsparcie naszych działań swoim 1% podatku dochodowego. Dzięki temu będziemy mogli pomóc w realizacji działań, prowadzonych przez instytucje jezuickie.

Wspieramy

Eh bien, ce que cela signifie, c'est que l'impuissance pourrait être due à plusieurs problèmes physiologiques et psychologiques chez l'homme qui ne peuvent être traités qu'avec l'aide de médecins experts, ce que aucun taxi du kamagra jelly ne peut résoudre. Cependant, le Viagra n'est qu'un simple remède contre le système de réponse chez les hommes, en les aidant à être «activés naturellement» lors de la stimulation sexuelle.