Skip to content

Statut Fundacji Magis

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.FUNDACJA MAGIS – zwana dalej Fundacją została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 16.03.2005 r. (szesnasty marca dwa tysiące piątego roku) sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusza Lidii Derengowskiej-Winieckiej przez Fundatora Założyciela, wymienionego w akcie notarialnym.

2.Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991, nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

3.Jako organizacja pożytku publicznego Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873).

4.Nazwa angielska Fundacji brzmi: MAGIS FOUNDATION.

§ 2.

1.Fundacja jest osobą prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.

2.Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

§ 3.

1.Terenem działania fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Dla właściwej realizacji swoich celów Fundacja może: a)prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, b)być członkiem organizacji, działających na zasadzie platform współpracy.

§ 4.

1.Fundacja posiada własne logo i używa pieczęci owalnej z napisem w otoku wskazującym na jej nazwę, siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2.Fundacja prowadzi rejestr darczyńców, do którego wpisuje się osoby, instytucje i organizacje, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozkwitu działalności Fundacji.

3.Fundacja może ustanawiać odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II

Cele i formy działania Fundacji

§. 5.

Fundacja została powołana, aby prowadzić i wspierać działalność edukacyjną oraz społeczną, a w szczególności wspierać działania oświatowe, społeczne i charytatywne prowadzone przez Towarzystwo Jezusowe lub przez nie inspirowane. Jej celami są:

a) promowanie działalności edukacyjnej, społecznej, prozdrowotnej i formacyjnej sektora pozarządowego;

b) podejmowanie działań służących polepszeniu warunków edukacji dzieci i młodzieży oraz wyrównywaniu szans w ich dostępie do edukacji;

c) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w innych krajach;

d) niesienie pomocy osobom represjonowanym, ofiarom przemocy, kataklizmów i wojen;

e) wspieranie rozwoju duchowego i kulturalnego młodzieży oraz osób dorosłych;

f) promocja kultury fizycznej i sportu, a także rekreacji i zdrowego stylu życia, w szczególności osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku;

g) rozwój społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem troski o rodzinę, osoby zagrożone marginalizacją społeczną, uzależnione, przeżywające życiowe kryzysy, niepełnosprawnych, bezrobotnych i samotne matki;

h) wymiana międzykulturowa i dialog między religiami;

i) podejmowanie działań w ramach edukacji regionalnej i rozwojowej oraz ochrony środowiska naturalnego;

j) promocja i organizacja wolontariatu.

§ 6.

1.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) udzielanie grantów organizacjom oraz instytucjom niedziałającym dla zysku, w szczególności prowadzonym przez Towarzystwo Jezusowe, na cele zgodne z celami Fundacji według ustalonych przez Zarząd regulaminów (PKD 94.99.Z);

b) prowadzenie i finansowanie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, w tym obozów i półkolonii dla dzieci i młodzieży (PKD 85.51.Z);

c) prowadzenie i finansowanie pozaszkolnych form edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);

d) prowadzenie i finansowanie kursów o tematyce religijnej, szkoleń, konferencji, konkursów, sympozjów, kongresów, dyskusji panelowych kształtujących praktyczne umiejętności i rozwijających zainteresowania dla różnych grup wiekowych (PKD 85.59.B);

e) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom przeżywającym życiowe kryzysy, samotnym matkom, osobom bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dotkniętym problemem uzależnień i ich rodzinom (PKD 85.60.Z);

f) poradnictwo dla dzieci i młodzieży, poradnictwo rodzinne, działalność prewencyjną przeciwko przemocy, działalność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego a także działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, osobom represjonowanym, imigrantom oraz innym osobom potrzebujących pomocy w kraju i zagranicą; w tym działalność charytatywną pole-gającą na gromadzeniu funduszy i wspieraniu finansowym działalności charytatywnej innych organizacji oraz prowadzenie socjalnych programów stypendialnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów według zasad określonych w odrębnych regulaminach ustalonych przez Zarząd Fundacji (PKD 88.99.Z);

g) opiekę dzienną nad dziećmi, w tym dziećmi niepełnosprawnymi (PKD 88.91.Z);

h) działalność rozrywkową i rekreacyjną, organizację imprez plenerowych i festynów oraz ich finansowanie (PKD 93.21.Z);

i) organizowanie oraz finansowanie koncertów, przedstawień teatralnych i innych (PKD 90.01.Z);

j) organizowanie pomocy osobom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym (PKD 88.10.Z);

k) organizowanie i wspieranie merytoryczne oraz finansowe działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą, w szczególności dotyczącej promocji Rzeczpospolitej Polskiej oraz upowszechniania dobrych praktyk dotyczących praw człowieka i rozwoju demokracji a także pomoc dla charytatywnej i edukacyjnej działalności misjonarzy pracujących poza granicami kraju (PKD 84.21.Z);

l) rozwijanie kontaktów i integrację z innymi organizacjami w kraju i za granicą oraz organizowanie i promowanie działalności wolontariuszy (PKD 94.99.Z).

2.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

3.Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej a działalność nieodpłatną pożytku publicznego prowadzi w zakresie wymienionym w pkt. 1.

§ 7.

Fundacja jest apolityczna i jej działalność nie preferuje żadnej religii czy wyznania.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 8.

1.Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w kwocie 3.000 zł, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, oraz inne dochody i mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2.Na działalność gospodarczą Fundacji przeznaczona jest z funduszu założycielskiego kwota 1.000 zł.

3.Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.

§ 9.

1.Dochody Fundacji zwiększające jej majątek, pochodzą z: a) darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz organizacji krajowych i zagranicznych; b) ze środków pozyskanych ze zleceń od instytucji państwowych; c) dotacji i subwencji osób prawnych; d) zapisów i spadków; e) zbiórek i imprez publicznych, organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami; f) dochodów z majątku Fundacji; g) dochodów z działalności gospodarczej, o której jest mowa w rozdziale V niniejszego statutu; h) dochodów z odsetek bankowych.

2.Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów, mogą być użyte jedynie na realizację celów statutowych Fundacji i tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub darczyńców.

§ 10.

1.Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone jedynie na realizację jej celów statutowych oraz na koszty działalności samej Fundacji.

2.Zabrania się; a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; b) przekazania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 11.

1.W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

2.W razie powołania Fundacji do dziedziczenia przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 12.

Organami Fundacji są: – Rada Fundacji; – Zarząd Fundacji.

§ 13.

1.Rada Fundacji jest organem nadzorczym Fundacji i składa się z trzech do pięciu członków.

2.Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

3.Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4.Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

5.Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 14.

1.Rada Fundacji wykonuje swą funkcję na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą większością obecnych członków Rady. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

2.Prawo zwoływania posiedzenia Rady Fundacji przysługuje Przewodniczącemu Rady oraz Zarządowi.

3.Nieobecność członka Rady Fundacji, który został prawidłowo powiadomiony o posiedzeniu, nie wstrzymuje posiedzenia Rady, ani nie wpływa na ważność podjętych uchwał.

4.Rada Fundacji może podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady głosują na piśmie za podjęciem uchwały.

§ 15.

1.Do kompetencji Rady należą: a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji; b) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji; c) kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Fundacji, rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego, udzielanie Zarządowi pokwitowania za wykonane przez niego obowiązki; coroczne przedstawianie zatwierdzonych sprawozdań Fundatorowi; d) inspirowanie najbardziej pożądanych kierunków działania Fundacji; e) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w statucie; f) uchwalenie regulaminów pracy Rady; g) ustalanie limitu finansowego zobowiązań, których podjęcie przez Zarząd wymaga zgody Rady; h) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację odrębnych zakładów; i) wyrażanie zgody na tworzenie, likwidację i udział w spółkach prawa handlowego; j) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach, a także ich wynajem lub dzierżawę.

2.Rada może zlecić biegłemu rewidentowi wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym Fundacji chociażby jej działalność nie stwarzała obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

§ 16.

1.Zarząd Fundacji składa się z Prezesa oraz jednego do trzech członków Zarządu i jest powoływany na okres 5 lat.

2.Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17.

1.Do kompetencji Zarządu należy: a) reprezentacja Fundacji na zewnątrz; b) zarządzanie majątkiem Fundacji; c) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; d) przygotowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji; e) przygotowania sprawozdań z działalności Fundacji; f) realizacja uchwały Rady; g) przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów; h) podejmowanie uchwał i uchwalanie regulaminów przewidzianych w niniejszym statucie; i) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji; j) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie oraz połączenia lub likwidacji Fun-dacji.

2.Do składania oświadczeń woli za Fundację wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.

3.W sprawach ze stosunku pracy funkcję kierownika zakładu pracy pełni Prezes Zarządu lub w przypadku zakładu wydzielonego – osoba powołana przez Zarząd aktem mianowania.

§ 18.

1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż co 3 miesiące.

2.Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 19.

1.Z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie.

2.Członek Zarządu Fundacji może być zatrudniony w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

3.Wynagrodzenie Członka Zarządu określa Rada Fundacji w drodze uchwały.

4.W przypadku zatrudnienia Prezesa Zarządu na podstawie umowy o pracę, funkcję kierownika zakładu pracy wobec Prezesa Zarządu pełni przewodniczący Rady Fundacji.

5.Rada może przyznawać członkom Zarządu okresowe nagrody.

Rozdział V

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 20.

1.Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) może być:   a) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18); b) działalność wydawnicza (PKD 58) c) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi  (PKD 47); d) pozostałe zakwaterowanie  (PKD 55.90.Z); e) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z); f) pozostała usługowa działalność gastronomiczna  (PKD 56.29.Z); g) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.1); h) sprzątanie obiektów (PKD 81.2) i) działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 79.1); j) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z) k) działalność związana ze sportem (PKD 93.1); l) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z) m) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2); n) reklama (PKD 73.1); o) pozaszkolne formy edukacji  (PKD 85.5); p) działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z); q) działalność klubów sportowych (93.12.Z) r) działalność obiektów służących  poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z); s) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  (PKD 93.29.Z).

3. Jeżeli działalność w danej dziedzinie wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, jej podjęcie nastąpi po uzyskaniu odpowiednich dokumentów.

§ 21. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 22.

Decyzję w sprawie zmian w Statucie podejmuje Fundator.

§ 23.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku, a także gdy Fundator uzna istnienie Fundacji za niecelowe.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji. Fundatorowi przysługuje prawo wyznaczenia likwidatora.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazywany jest Fundatorowi.

§ 24.

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejestrowy.